Το ποσοστό των ηλικιωμένων στο σύνολο του πληθυσμού αυξάνεται συνεχώς. Η ενεργός συμμετοχή τους σε ένα εξελιγμένο τεχνολογικά περιβάλλον, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Το πρόγραμμα TECHSenior προσφέρει κατάλληλα διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία μάθησης, προκειμένου οι ηλικιωμένοι να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και να γίνουν περισσότερο δραστήριοι στην καθημερινότητα τους.

Η πρόκληση

Οι πληθυσμοί, σε ολόκληρο τον κόσμο, γερνούν όλο και περισσότερο. Η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση πολλών άλλων παραγόντων, συνέβαλαν στη συνεχή αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε όλη την Ευρώπη τον τελευταίο αιώνα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ΕΕ-28 τοποθετείται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών για το προσδόκιμο ζωής, φτάνοντας τα 83,3 έτη για τις γυναίκες και τα 77,8 έτη για τους άνδρες. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν το 18,9% του πληθυσμού της ΕΕ-28, παρουσιάζοντας μία αύξηση κατά 2,3% σε σύγκριση με τα προηγούμενα 10 έτη. Πώς θα βοηθήσουμε τα ηλικιωμένα άτομα να γίνουν ανεξάρτητα και να μπορούν να φροντίσουν μόνα τους τον εαυτό τους;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία

Η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, να είναι ανεξάρτητοι και δραστήριοι σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής τους ζωής. Η αυτόνομη διαβίωση, στη σύγχρονη εποχή, συνδέεται ιδιαίτερα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή smartphones, διότι μέσω του διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να καλύψουν μεγάλο μέρος των αναγκών τους ή/και να προγραμματίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Μέσω, λοιπόν, της τεχνολογίας, μπορούν οι ηλικιωμένοι να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους και να ενισχύσουν την κοινωνικότητα τους. Για παράδειγμα, μπορούν να παραγγείλουν τρόφιμα και άλλα αγαθά από το διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν την υπηρεσία web banking, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, να έχουν πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες, να κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τηλε-ιατρικής και τηλε-βοήθειας, να επικοινωνούν με φίλους και την οικογένεια τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και  των κοινωνικών δικτύων. Επίσης, οι επαγγελματίες φροντιστές και εθελοντές που βοηθούν ηλικιωμένους, μπορούν να τους υποστηρίξουν αξιοποιώντας και οι ίδιοι τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ενώ, όμως, η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων, παρατηρείται έλλειψη αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Τι κάνουμε

Μέσω της συνεργασίας διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο Έργο TECHSenior ως εταίροι, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τη μορφή «μικτής μάθησης», προκειμένου οι ηλικιωμένοι που θα εκπαιδευτούν να μπορέσουν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικού.

Συγκεκριμένα, σχεδιάσθηκε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα «E-learning», η οποία θα λειτουργεί ως εργαλείο απομνημόνευσης και συνεχούς υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες των ηλικιωμένων που θα συμμετέχουν ως καταρτιζόμενοι. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Έργο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις μεθόδους διδασκαλίας νέων τεχνολογιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία δεν έχουν γνώση χειρισμού υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών και σχετικού λογισμικού.

Ομάδα – στόχος

 

Ηλικιωμένοι

Έχει σχεδιαστεί η εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών, τα οποία ενδιαφέρονται να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε 2 ομάδες: στους ενεργούς ηλικιωμένους, οι οποίοι διαθέτουν δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι περισσότερο δραστήριοι και στους μη ενεργούς ηλικιωμένους, οι οποίοι δε διαθέτουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ και δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στην καθημερινή τους ζωή.

Εκπαιδευτές

Στο Έργο θα συμμετέχουν επαγγελματίες που γνωρίζουν τη χρήση της νέας τεχνολογίας ή/και εκπαιδευτές Η/Υ, προκειμένου να διδάξουν τους ηλικιωμένους που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Φροντιστές και εθελοντές

Προβλέπεται η συμμετοχή επαγγελματιών φροντιστών και εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων.

Παραδοτέα του Έργου

  • Έρευνα σε άτομα άνω των 55 ετών, σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη καθημερινή τους ζωή και τα κίνητρα που έχουν για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων και σε εκπαιδευτές Η/Υ, σχετικά με τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, σ’ ότι αφορά τη διδασκαλία Η/Υ σε άτομα άνω των 55 ετών. Η έρευνα θα διεξαχθεί στις χώρες των εταίρων του Έργου
  • Δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν τους ηλικιωμένους
  • Δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης νέων τεχνολογιών για άτομα άνω των 55 ετών
  • Δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας E-learning
  • Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις χώρες των εταίρων